دانشجويان كلاس نكته و تست رياضي(دوره انحصاري ۵۴ ساعتي  در موسسه پژوهش) براي دريافت جزوه كلاسي(شامل تكاليف ۴ جلسه اول كلاس) و كارت شركت در كلاس از روز ۲ شنبه ۲۰ دي ماه به موسسه پژوهش مراجعه نمايند.
 شروع كلاسها هفته اول و دوم بهمن است و تكاليفي كه بايد در دو جلسه اول كلاس حل شوند در صفحه اول جزوه كلاسي مشخص شده است.