بودجه بندي سوالات درس رياضي عمومي و معادلات در رشته هاي مختلف براي سال ۹۶به سايت اضافه شده است.

 براي دسترسي به بودجه بندي سوالات ۸۵ تا ۹۶ در رشته هاي مختلف پس از عضويت در سايت و ورود از طريق  منوي "بودجه بندي سوالات كنكور"  اقدام نماييد.