محل برگزاري  كلاس رياضي عممي ويژه موسسه پژوهش براي روز جمعه ۱۵ دي ماه  به محل برگزاري آزمونهاي اين موسسه يعني دانشكده پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي منتقل شده است.

آدرس : انتهاي اتوبان نيايش شرق٬ نرسيده به تقاطع خيابان ولي عصر٬ روبروي بيمارستان قلب شهيد رجايي٬ طبقه همكف٬ كلاس a3

  كروكي محل تشكيل كلاس پيوست شده است.