بودجه بندي سوالات درس رياضي عمومي و معادلات در رشته هاي مختلف براي سال ۹۷به سايت اضافه شده است.

 براي دسترسي به بودجه بندي سوالات ۸۵ تا ۹۷ در رشته هاي مختلف پس از عضويت در سايت و ورود از طريق  منوي "بودجه بندي سوالات كنكور"  اقدام نماييد.