برای اینکه در فرصت کم باقیمانده٬ سوالات بهینه از جلد اول هر یک از کتابهای ریاضی ۱و۲ را همزمان با کلاس حل کنید٬ پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل(از صفحه های تدریس شده)  را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۵ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱  خواهند بود.

 

                            

 جلسه اول(۵ شنبه ۲۵ بهمن ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰)


 مطالب تدریس شده : صفحه ۱۳ تا ۳۵ + صفحه ۶۱ تا ۸۹+ صفحه ۱۲۵ تا ۱۶۱+ صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۱

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه اول:

فصل ۱(صفحه ۱۳ تا ۳۵):

    تست ۳ صفحه ۱۶ ٬ تست ۵ ٬ مثال۶ ٬ مثال ۱۰ صفحه ۲۷ ٬ تست ۱۳ ٬ مثال ۱۳ صفحه ۳۲ ٬ تست ۱۹ ٬ تست ۲۰.

فصل ۲(صفحه ۶۱ تا ۸۹): 

    تستهای  ۱  و ۳  و ۴ ٬  مثال ۳(الف٬ ب٬ ج)  صفحه ۶۶ ٬ تست ۸ ٬ مثال ۷ ٬ تست  ۱۳ ٬ مثالهای ۹ و ۱۰ صفحه ۷۱  ٬ تست ۱۶ ٬  تستهای  ۲۲  و ۲۳ صفحه ۷۴ ٬ تستهای ۳۰  و ۳۲ ٬  تستهای ۳۹ و ۴۱ و ۴۴ صفحه ۷۹ و ۸۰  ٬  تست   ۵۳ ٬  تست ۵۵  صفحه ۸۷ ٬  تست  ۵۷ ٬ تست  ۶۰ .

فصل ۳(صفحه ۱۲۵ تا  ۱۶۱ + صفحه  ۱۶۹ تا ۱۷۱) :

    مثال ۱ صفحه ۱۲۵ ٬ تست ۱ صفحه ۱۳۰  ٬ تست ۴  ٬ تستهای  ۸ و  ۱۴و  ۱۵ ٬ تستهای ۱۶ و ۱۹ صفحه ۱۳۴  ۱۳۵ ٬    تستهای ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ صفحه ۱۳۹ و ۱۴۰  ٬ تستهای ۳۱ و ۳۳ صفحه ۱۴۶  ٬ تستهای ۳۷ و ۳۹  صفحه ۱۵۱ ٬ تستهای ۴۴ و ۴۵ ٬تست ۴۹  صفحه ۱۵۸ ٬٬  تستهای ۶۸ و ۶۸  و ۷۰ صفحه ۱۷۰ و ۱۷۱ .

 


 جلسه دوم (جمعه ۲۶ بهمن ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰)


 مطالب تدریس شده : صفحه  ۱۶۵ تا ۱۶۸ + صفحه ۱۷۱ تا  ۱۷۸+ صفحه ۲۴۵ تا ۲۸۱

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه دوم:

فصل  ۳ (صفحه ۱۶۵ تا ۱۶۸ + صفحه ۱۷۱ تا  ۱۷۸): 

    تست  ۶۳ و ۶۴ صفحه ۱۶۷ ٬  مثال ۳۲ و ۳۳ صفحه ۱۷۲ ٬ تستهای ۷۳ و ۷۶ و ۷۷ 

فصل ۴(صفحه ۲۴۵ تا ۲۸۱)

   مثال ۱ صفحه ۲۴۷ ٬ تست  ۴ ٬ تستهای ۷ و ۸  صفحه ۲۵۲ ٬ مثال ۸ ٬  تست ۱۳ صفحه ۲۵۸  ٬ مثال ۱۱ صفحه ۲۶۰ ٬ تستهای  ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ صفحه ۲۶۳ ٬ تست ۲۱ صفحه ۲۶۵ ٬ مثال ۱۵ و ۱۷ صفحه ۲۶۸  ٬ تستهای ۲۶ و ۲۷ و ۳۰ و ۳۳ و ۳۴ ٬  مثال  ۱۹ صفحه ۲۷۲ ٬  تستهای ۴۰ و ۴۲ و ۴۴  و ۴۵ و ۴۶ ٬ تستهای ۵۳ و ۵۵ و ۵۶ و ۵۸ . 

 


  جلسه سوم  (پنج شنبه ۲ اسفند ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰) 

  مطالب تدریس شده : صفحه  ۲۸۱ تا ۳۲۴

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه سوم :

  فصل ۴(صفحه ۲۸۱ تا ۳۲۴) 

    تستهای  ۶۰ و ۶۲ ٬ مثال ۲۶ و ۲۷ ٬ تست ۶۴ صفحه ۲۸۴ ٬  مثال ۳۲ صفحه ۲۸۹ ٬ مثال ۳۷ صفحه ۲۹۳ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ و ۶۸ و ۷۱ ٬ تستهای  ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ صفحه ۲۹۹ ٬ تستهای ۸۷ و ۸۹  صفحه  ۳۰۳ ٬ تستهای ۹۰ و ۹۴ ٬   مثال ۴۶ صفحه ۳۰۵ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۶ ٬ تستهای ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ صفحه ۳۱۲ ٬ مثال ۵۱ و ۵۲ ٬ تستهای ۱۰۷ و ۱۰۸ ٬ تستهای ۱۰۹ و ۱۱۰ صفحه ۳۱۶ ٬ مثال ۵۷ و ۵۸ صفحه ۳۱۹ ٬ تست ۱۱۳ ٬   تستهای ۱۱۶ و ۱۱۹ و  ۱۲۰ صفحه ۳۲۳


 جلسه چهارم (جمعه  ۳ اسفند ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ ) 

 مطالب تدریس شده : صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲+صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴ + صفحه ۴۸۷ تا ۵۰۷

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه چهارم :

فصل ۵ (صفحه ۴۱۳ تا ۴۳۲)

 مثال ۲صفحه ۴۱۴ ٬ تست ۱صفحه ۴۱۶ ٬ تستهای ۵ و ۶ و ۸ صفحه ۴۲۲ ٬ مثال ۶ و ۷ صفحه ۴۲۴ ٬ تستهای ۱۲ و ۱۵ ٬ تست ۱۷ صفحه ۴۳۰ ٬ مثال  ۱۰ ٬ تست ۱۹ صفحه ۴۳۲. 

 فصل ۶(صفحه ۴۴۹ تا ۴۶۴)

  تستهای ۱ و ۳ ٬  مثال ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ٬  تستهای  ۹  و ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ ٬  تست ۱۸ ٬ مثال ۱۰  صفحه ۴۶۲ ٬  تستهای   ۲۱ و ۲۴ و ۲۵ 

فصل ۷ (صفحه ۴۸۷ تا ۵۰۷) 

 مثال ۲ صفحه ۴۸۸ ٬  تستهای  ۳ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ ٬  تستهای ۲۲ و ۲۳  و ۲۶ و ۲۷ صفحه ۵۰۴  ٬ تستهای  ۳۱ و ۳۲ .


 جلسه پنجم (پنج شنبه ۹  اسفند  ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰) 

 مطالب تدریس شده : صفحه ۵۰۸الی ۵۳۸ +از کتاب ریاضی ۲( صفحه ۱۳ تا ۴۵ + صفحه ۵۰ تا ۵۵ + صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۰)

تکالیف (حداقلی ) برای جلسه پنجم : 

فصل ۷ (صفحه ۵۰۸ تا ۵۳۸) 

  مثال ۱۴ ضفحه ۵۱۰ ٬ تستهای ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ صفحه ۵۱۵ ٬ تستهای  ۳۸ و  ۴۰ و  ۴۳ ٬ تست ۴۸ صفحه ۵۱۹ ٬ تستهای ۵۲ و ۵۴ و ۵۶ صفحه ۵۲۳ ٬ تستهای ۵۸ و ۶۰ ٬ تستهای ۶۲ و ۶۳ صفحه ۵۲۶ ٬ مثال ۲۶ و ۲۷ صفحه ۵۳۱ ٬ تستهای  ۶۹ و ۷۱ و ۷۴ ٬  تستهای ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ و ۸۶.

 

سوالات تعیین شده از این به بعد از جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

 

      

 فصل ۱( صفحه ۱۳ تا ۴۵ + ۵۰ تا ۵۵)

 تست  ۲ صفحه ۱۶  ٬  مثال ۳(ساروس) صفحه ۱۹ ٬  تست  ۱۳ صفحه ۲۴ ٬ تست ۲۱ صفحه ۳۰ ٬ تست ۲۴ صفحه ۳۲  ٬  مثال ۸ صفحه ۳۹ ٬ تست ۳۵ ٬ تستهای ۴۲ و ۴۳ صفحه ۴۴ ٬ مثال ۱۲ صفحه ۵۱ ٬ تستهای ۵۱ و ۵۳  و ۵۹

 فصل ۲(صفحه۱۰۷ تا ۱۱۰ )

  تست ۱ صفحه ۱۰۹ ٬ تست ۴


 جلسه ششم  (جمعه ۱۰ اسفند ۸ الی ۱۳:۳۰) 

 مطالب تدریس شده :  صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵+ صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۳+ صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۹ +  صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۹ 

  تکالیف (حداقلی ) برای جلسه  ششم  : 

فصل ۲(صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۵)

   مثال ۹ صفحه ۱۱۶ ٬ تستهای ۹ و ۱۰ و ۱۴ ٬ نسنهای ۱۶ و ۱۷ و ۱۸صفحه ۱۲۲ ٬ تستهای ۲۲ و ۲۳

  فصل ۳( صفحه ۱۵۱ تا ۱۸۹) 

 تستهای ۱ و ۲ ٬ مثال ۶ صفحه ۱۵۹ ٬ تستهای ۷ و ۸ و ۱۰ ٬  مثال ۱۲ صفحه ۱۶۴ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۹ و  ۲۳ ٬  مثال ۱۶ صفحه ۱۷۲ ٬ مثال ۱۷ ٬ تستهای ۳۳ و ۳۵ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ ٬ مثال ۱۹صفحه ۱۷۹ ٬ تستهای ۴۵  و  ۴۷ و ۴۹  و ۵۲ ٬  مثال ۲۳  صفحه ۱۸۴ ٬ تستهای ۵۶ و ۵۷  و ۶۱ و ۶۵ .


 جلسه هفتم (پنجشنبه  ۱۶ اسفند  ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۱۹۰ تا ۱۹۵+ صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۵ + صفحه ۲۸۵ تا ۳۱۳

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هفتم  :

  فصل ۳( صفحه ۱۹۰ تا ۱۹۵)

  مثال ۲۵ ٬ تستهای ۶۶ و ۶۷ و ۷۳ و ۷۴

   فصل ۳( صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۵)

 مثال ۳۰ ٬ تستهای ۸۱ و  ۸۵ ٬ مثال ۳۱ صفحه ۲۰۶ ٬ تستهای ۸۸  و ۹۲ و ۹۳ ٬ تستهای ۹۵ و ۹۷ صفحه ۲۱۵

 فصل ۴( صفحه ۲۸۵ تا ۳۱۳)

   مثال ۴  صفحه ۲۸۹ ٬  تستهای  ۵ و ۱۱ ٬ تستهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۱ و  ۲۳ ٬ مثال ۶صفحه ۲۹۹ ٬ تستهای  ۲۷ و ۲۹  و ۳۰ ٬ مثال ۸  صفحه ۳۰۴ ٬   تستهای ۳۷ و ۳۹ ٬  مثال ۱۱  صفحه ۳۱۰ ٬  تستهای  ۴۱  و ۴۳ 


  جلسه هشتم (جمعه   ۱۷ اسفند  ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰)

   مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه  ۳۱۵ تا ۳۲۸+صفحه  ۳۶۹ تا ۳۹۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه هشتم :

 فصل ۴( صفحه ۳۱۵ تا ۳۲۸)

 مثال ۱۲ ٬ تستهای ۴۶ و  ۴۸ و ۴۹ و  ۵۳ ٬ مثال  ۱۳ صفحه ۳۱۹ ٬ تستهای  ۵۴ و ۵۵ و ۵۸  و  ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ ٬  مثال ۱۶ صفحه ۳۲۶ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ 

 فصل ۵( صفحه  ۳۶۹ تا ۳۹۰)

    تستهای  ۱و ۲ و ۳ و ۴ ٬ مثالهای  ۴ صفحه ۳۷۶ ٬  تستهای ۷ و ۱۰ و ۱۱ ٬ مثال ۷ صفحه ۳۸۰ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۵ و ۱۸.   مثال  ۱۱ صفحه ۳۸۵ ٬  تستهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و  ۲۷ و ۳۰  و ۳۱ .


 جلسه  نهم (پنج شنبه ۲۳ اسفند  ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰)

  مطالب تدریس شده : (از کتاب ریاضی ۲) صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۲ + صفحه ۴۱۶ تا  ۴۳۰

 تکالیف (حداقلی ) برای جلسه نهم :

  فصل ۵( صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۲ )

   مثالهای  ۱۶  و ۱۷ ٬ تستهای  ۳۵ و ۳۶ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ و  ۴۵ ٬  مثالهای  ۲۰ و ۲۱ و ۲۳ ٬ تستهای  ۴۸ و ۴۹ و ۵۱  و  ۵۳ ٬ مثال ۲۴ صفحه ۴۰۹ ٬  تستهای ۵۵ و ۵۸ 

  فصل ۵( صفحه ۴۱۶ تا ۴۳۰ )

مثال های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ ٬ تستهای ۶۱ و ۶۳ و ۶۴  و ۶۶ و ۶۷ و   ۷۲ و ۷۴ ٬ مثال ۳۳ و ۳۴ ٬ تستهای ۷۵ و ۷۷