کلاس درس و تست آنلاین انتگرالهای ریاضی ۲ با هدف کمک به سیل زدگان

برای اینکه در فرصت کم باقیمانده٬ سوالات بهینه از فصل ۴  و ۵  جلد اول  کتاب  ریاضی ۲ را همزمان با کلاس حل کنید٬ پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:     

       تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید. 

 

سوالات تعیین شده از جلد اول کتاب ریاضی ۲ (فصل ۴ و ۵) هستند.

 

      

 

 جلسه اول  (پنجشنبه  ۱۲ اردیبهشت  ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ )

  مطالب تدریس شده :  صفحه ۲۸۵ تا  ۳۲۴

تکالیف این جلسه : 

   مثال ۴  صفحه ۲۸۹ ٬  تستهای  ۵ و ۱۱ ٬ تستهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۹ و ۲۱ و  ۲۳ ٬ مثال ۶صفحه ۲۹۹ ٬ تستهای  ۲۷ و ۲۹  و ۳۰ ٬ مثال ۸  صفحه ۳۰۴ ٬   تستهای ۳۷ و ۳۹ ٬  مثال ۱۱  صفحه ۳۱۰ ٬  تستهای  ۴۱  و ۴۳  ٬  مثال ۱۲ صفحه ۳۱۵ ٬ تستهای ۴۶ و  ۴۸ و ۴۹ و  ۵۳ ٬ مثال  ۱۳ صفحه ۳۱۹ ٬ تستهای  ۵۴ و ۵۵ و ۵۸  و  ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ 

 


 جلسه دوم (یکشنبه  ۱۲ اردیبهشت  ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ )

  مطالب تدریس شده :  صفحه ۳۲۵ تا ۳۲۸ + صفحه ۳۶۹ تا ۳۹۰

تکالیف این جلسه : 

 فصل ۴ :   مثال ۱۶ صفحه ۳۲۶ ٬ تستهای ۶۵ و ۶۷ 

 فصل ۵ :     تستهای  ۱و ۲ و ۳ و ۴ صفحه ۳۷۱ ٬ مثالهای  ۴ صفحه ۳۷۶ ٬  تستهای ۷ و ۱۰ و ۱۱ ٬ مثال ۷ صفحه ۳۸۰ ٬ تستهای ۱۳ و ۱۵ و ۱۸.   مثال  ۱۱ صفحه ۳۸۵ ٬  تستهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و  ۲۷ و ۳۰  و ۳۱ .

 


 جلسه سوم (پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹)

  مطالب تدریس شده : صفحه ۳۹۳ تا ۴۱۲ + صفحه ۴۱۶ تا  ۴۳۰

 تکالیف  این جلسه  :

  مثالهای  ۱۶  صفحه ۳۹۳ ٬ تستهای  ۳۵ و  ۳۸ و ۳۹ و ۴۱ و  ۴۵ ٬  مثالهای  ۲۰ و  ۲۳ ٬ تستهای  ۴۹ و ۵۱  و  ۵۳ ٬ مثال ۲۴ صفحه ۴۰۹ ٬  تستهای ۵۵ و ۵۸ ٬ مثال های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ ٬ تستهای ۶۱ و ۶۳ و ۶۴  و ۶۶ و ۶۷ و   ۷۲ و ۷۴ ٬ مثال  ۳۴ ٬ تستهای ۷۵ و ۷۷