براي دسترسي به برنامه و اطلاعات  كلاسهاي آنلاين رياضي عمومي و معادلات ديفرانسيل ويژه و ثبت نام  براي كنكور ارشد و دكتري ۹۹  روي عنوان هر كلاس كليك نماييد.

 

توصيه مي شود در درس رياضي پكيج (درس و نكته) را ثبت نام كنيد تا علاوه بر تخفيفات زماني و مناسباتي كه در مورد دوره هاي مختلف وجود دارد٬ از تخفيف ۱۵ درصدي پكيج درس و نكته هم برخوردار شويد.

 

  كلاس درس و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(ترم تابستان : دوره ۱۰+۱۰۰ ساعتي) كلاس نكته و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(ترم زمستان  : دوره  ۴۵ ساعتي)پكيج كلاس درس و تست  و نكته و تست ويژه و آنلاين رياضي عمومي ۱ و ۲(دوره ۴۵+۱۰+۱۰۰ ساعتي)

 

وبينار روش بهينه مطالعه رياضي عمومي براي كنكور ارشد و دكتري ۹۹