تکالیف فوق اجباری برای کلاس درس و تست آنلاین ریاضی عمومی(۸۸ ساعتی)

با توجه به اینکه اکثر دانشجویان کلاس درس و تست ۸۸ ساعتی ریاضی عمومی ۱ و ۲ از رشته های فنی مهندسی هستند و برخی از آنها فرصت کافی برای حل همه تکالیف اجباری (یعنی همه مثال ها و تستهای مشخص شده از قسمت اول هر فصل در انتهای هر جلسه) را ندارند، تعدادی از سوالات اجباری تحت عنوان تکالیف فوق اجباری در این قسمت مشخص می شود که حتما باید برای حل آنها اقدام بفرمایید.

 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهای اجباری است که به عنوان تکلیف باید هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید سایر تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول(متن درس) هر فصل را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۱۲ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱  خواهند بود.

 

                                                                          

 

تکالیف فوق اجباری جلسه اول(سه شنبه ۲۷ آبان)

تکالیف فوق اجباری جلسه دوم(یکشنبه ۲ آذر)

تکالیف فوق اجباری جلسه سوم(سه شنبه ۴ آذر)