برای اینکه در فرصت کم باقیمانده، سوالات بهینه از جلد اول هر یک از کتابهای ریاضی ۱و۲ را همزمان با کلاس حل کنید، پس از برگزاری هر جلسه از کلاس تکالیف مربوطه در این قسمت مشخص می شوند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل(از صفحه های تدریس شده)  را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

سوالات تعیین شده تا جلسه ۶ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱  خواهند بود.

 

                          

 

تکالیف اجباری جلسه اول (دوشنبه ۱۳ بهمن) 

تکالیف اجباری جلسه دوم (دوشنبه ۲۰ بهمن) 

تکالیف اجباری جلسه سوم (پنج شنبه ۲۳ بهمن) 

تکالیف اجباری جلسه چهارم (دوشنبه  ۲۷ بهمن) 

تکالیف اجباری جلسه پنجم (پنج شنبه  ۳۰ بهمن) 

تکالیف اجباری جلسه ششم (دوشنبه ۴ اسفند) 

تکالیف اجباری جلسه هفتم (دوشنبه ۱۱ اسفند) 

تکالیف اجباری جلسه هشتم (پنج شنبه ۱۴ اسفند) 

تکالیف اجباری جلسه نهم (دوشنبه ۱۸ اسفند) 

تکالیف اجباری جلسه آخر (پنج شنبه ۲۱ اسفند)