تکالیف فوق اجباری ریاضی عمومی ۱ و ۲ برای کنکور ۱۴۰۲

دوستانی که در کلاس درس و تست ۱۵+۱۰۰ ساعتی ریاضی عمومی برای کنکور ۱۴۰۲شرکت می کنند یا از کتاب «جزوه کلاسی ریاضی عمومی» سلف استادی می کنند، اگر در فاصله بین دو جلسه، فرصت کافی برای تکالیف اجباری مشخص شده در انتهای هر جلسه(یعنی حل همه مثالها و تستهای قسمت اول هر فصل) ندارند، پس از برگزاری هر جلسه از کلاس یا مطالعه هر جلسه از جزوه کلاسی ، سوالات مشخص شده (تکالیف فوق اجباری) را حل کنند.


 توجه کنید که:
     ۱.  تستهای تعیین شده حداقل تستهایی است که به عنوان تکلیف بابد هر جلسه حل شوند  بنابراین نسبت به حل همه آنها اقدام نمایید.
    ۲. در صورتی که وقت بیشتری دارید می توانید هر تعداد از تستهای مربوط به مباحث تدریس شده در هر جلسه از قسمت اول هر فصل(از صفحه های تدریس شده)  را علاوه بر سوالات مشخص شده حل نمایید. اما در مورد فصل تابع نیازی به حل تست بیشتر ندارید.

 

سوالات تعیین شده تا جلسه ۱۲ کلاس که مربوط به ریاضی ۱ باشند از جلد اول کتاب ریاضی ۱ خواهند بود.

 

                                                                   

از اواسط جلسه ۱۲ کلاس مباحث ریاضی ۲ شروع می شود و بنابراین تکالیف تعیین شده از ریاضی ۲ مربوط به جلد اول کتاب ریاضی ۲ خواهند بود.

 

                                                                

 

 

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱(۱۱ شهریور ۱۴۰۱)
تکالیف فوق اجباری جلسه ۲(۱۶ شهریور ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۳(۱۸ شهریور ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۴(۲۳ شهریور ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۵(۲۵ شهریور ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۶(۱ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۷(۶ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۸(۸ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۹(۱۳ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۰(۱۵ مهر ۱۴۰۱)

 تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۱(۲۰ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۲(۲۲ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۳(۲۹ مهر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۴(۴ آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۵(۶ آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۶(۱۱ آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۷(۱۸ آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۸(۲۰  آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۱۹(۲۵ آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲۰(۲۷  آبان ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲۱(۲ آذر ۱۴۰۱)

تکالیف فوق اجباری جلسه ۲۲(۴ آذر ۱۴۰۱)